OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

PRO DOČASNÉ OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY Z VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU (VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA)

Výroková část:
Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení §§ 25 písm. b) a 27 odst. 1 zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění platných předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích a § 11 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdější h předpisů (dále jen „správní řád“), ve veřejném zájmu

s platností od 7. 8. 2018 do 15. 9. 2018

podle ustanovení § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích v souladu s ustanovením §§ 25 odst. 3, 172 a 173 správního řádu

omezuje užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Stříbrná Skalice,

spočívající v zákazu kropení travních porostů, napouštění bazénů, mytí aut, dopouštění vlastních zdrojů vody (studny, vrty, dešťové akumulace) a ostatních činností souvisejících s odběrem pitné vody z veřejného vodovodu nesloužících k pitným a hygienickým účelů.

Vodu z veřejného vodovodu je možné užívat pouze pro osobní potřebu k pitný a hygienickým účelům.

více zde: www.stribrnaskalice.cz