Stanovy spolku Vize pro Skalicko z.s.  

STANOVY SPOLKU Vize pro Skalicko z.s.

 I.

Název a sídlo spolku

 Název spolku: Vize pro Skalicko z.s. (dále jen „spolek“)

Sídlo spolku: Sázavská 416, 281 67 Stříbrná Skalice

 

II.

Stanovy

 Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

 

III.

Účel spolku

 

 1. Účelem spolku je spoluvytvářet občanskou společnost zejména tím, že bude podporovat aktivity ke zlepšení kulturního a společenského klimatu a životních podmínek v obcích Stříbrná Skalice, Hradové Střimelice, Kostelní Střimelice a Hradec.

IV.

Činnost spolku

 

 1. Hlavní činnost spolku: ochrana přírody a krajiny, veřejného zdraví

 

 1. Vedlejší činnosti:
  1. kulturní a společenské akce v uvedených obcích,
  2. volnočasové aktivity jako např. dětský den, karnevaly, sportovní akce,
  3. rozvoj občanské společnosti,
  4. jiné občasné iniciativy jako forma spolupráce s obcí a jejími zastupiteli jako např. obnova a rozvoj obecní zeleně, dopravní situace obce, dětské hřiště a prostory pro volný čas a zábavu občanů

 

 1. Zisk z činnosti lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

  

V.

Členství

 Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR.

Členství vzniká dnem, kdy výbor spolku rozhodne většinově o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.

Výbor spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky. Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.

Ukončení členství:

 1. Dobrovolné vystoupení člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství výboru
 2. Úmrtím člena
 3. Vyloučením člena většinovým rozhodnutím výboru spolku – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku: výbor spolku má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje jeho zásady a cíle nebo zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádně plnění poslání spolku
 4. Zánikem spolku nebo rozhodnutím členské schůze o jeho přeměně na jinou právní formu

Člen spolku má právo zejména:

 • účastnit se veškeré činnosti spolku, volit výbor spolku
 • posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku
 • předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku

Člen spolku je povinen zejména:

 • dodržovat stanovy
 • vyvíjet aktivní činnost k dosažení účelu spolku
 • sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce

 

VI.

Členské příspěvky

 

 1. Výši členského příspěvku určí pro každý rok členská schůze
 2. Členský příspěvek je splatný do 3 měsíců od konání členské schůze, která rozhodla o jeho placení na příslušný rok

 

VII.

Orgány spolku

 

 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby
 2. schválila případné změny stanov
 3. zvolila na pětileté funkční období nejméně tříčlenný výbor spolku, případně tento výbor spolku odvolala
 4. schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období
 5. určila koncepci činnosti spolku na další období
 6. stanovila výši členských příspěvků
 7. schválila rozpočet spolku na příští období
 8. zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena spolku
 9. rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně
 10. vyloučila člena pro hrubé porušování stanov
 11. Zasedání členské schůze spolku svolává výbor spolku. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá výbor spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
 12. Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.
 13. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou.
 14. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí výbor spolku.
 15. Výbor spolku je tříčlenný. Jeho funkční období je pětileté. Výbor spolku se schází dle potřeby. Výbor spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50% členů. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.
 16. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena výboru spolku jsou ostatní členové výboru spolku povinni do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění výboru.
 17. Členové výboru spolku jsou jeho statutárním orgánem. Každý člen výboru zastupuje spolek ve všech věcech. Jeho funkční období je pětileté. Členové výboru jsou voleny členskou schůzí spolku.

 

VIII.

Hospodaření spolku

 

 1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.
 2. S výsledky hospodaření seznamuje výbor spolku členy spolku na každé členské schůzi.
 3. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti, tj. rozvoj kulturního a společenského klimatu a životních podmínek v obcích Stříbrná Skalice, Hradové Střimelice, Kostelní Střimelice a Hradec.

 

IX.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
 2. Znění těchto Stanov bylo schváleno Ustavující schůzí konanou dne 25.10.2018, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 6.11.2018.
 3. Stanovy nabývají účinnosti datem zápisu u příslušného rejstříkového soudu.